ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
       DEPARTMENT OF PRE UNIVERSITY EDUCATION   ೨೦೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಮರುಎಣಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ
       APPLICATION FOR PHOTO COPY, REVALUATION & RETOTALLING OF II PUC AUGUST SUPPLEMENTARY EXAMINATION 2022

Enter Your Challan Number
Regno
Subject