ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
       DEPARTMENT OF PRE UNIVERSITY EDUCATION   ೨೦೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಮರುಎಣಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ
       APPLICATION FOR PHOTO COPY, REVALUATION & RETOTALLING OF II PUC APRIL/MAY EXAMINATION 2022

Enter Your Challan Number
Regno
Subject