ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
       DEPARTMENT OF PRE UNIVERSITY EDUCATION   ೨೦೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಮರುಎಣಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ
       APPLICATION FOR PHOTO COPY, REVALUATION & RETOTALLING OF II PUC APRIL/MAY EXAMINATION 2022ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ /Calender of Events ದಿನಾಂಕ/Date
2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮರುಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ
COMMENCEMENT OF SCANNED COPY, REVALUATION AND RETOTALLING - APRIL/MAY 2022 - EXAMINATION
18-06-2022
2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ
COMMENCEMENT OF SCANNED COPY APRIL/MAY 2022 - EXAMINATION - ONLINE APPLICATION
18-06-2022
2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
CLOSURE OF SCANNED COPY - APRIL/MAY 2022 - EXAMINATION - ONLINE APPLICATION
30-06-2022
2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
CLOSURE OF SCANNED COPY FEE PAYMENT - APRIL/MAY 2022 - EXAMINATION
30-06-2022
2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಮರುಎಣಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ
COMMENCEMENT OF REVALUATION & RETOTALLING - APRIL/MAY 2022 - EXAMINATION
07-07-2022
2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಮರುಎಣಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
CLOSURE OF REVALUATION & RETOTALLING - APRIL/MAY 2022 - EXAMINATION - ONLINE APPLICATION
13-07-2022
2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಮರುಎಣಿಕೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
CLOSURE OF REVALUATION FEE PAYMENT - APRIL/MAY 2022 - EXAMINATION
13-07-2022
       ONLINE APPLICATION
       CIRCULAR