ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
       DEPARTMENT OF PRE UNIVERSITY EDUCATION   ೨೦೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಮರುಎಣಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ
       APPLICATION FOR PHOTO COPY, REVALUATION & RETOTALLING OF II PUC AUGUST SUPPLEMENTARY EXAMINATION 2022ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ /Calender of Events ದಿನಾಂಕ/Date
2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮರುಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ
COMMENCEMENT OF SCANNED COPY, REVALUATION AND RETOTALLING - AUGUST 2022 - SUPPLEMENTARY EXAMINATION
12-09-2022
2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ
COMMENCEMENT OF SCANNED COPY AUGUST 2022 - SUPPLEMENTARY EXAMINATION - ONLINE APPLICATION
12-09-2022
2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
CLOSURE OF SCANNED COPY - AUGUST 2022 - SUPPLEMENTARY EXAMINATION - ONLINE APPLICATION
15-09-2022
2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
CLOSURE OF SCANNED COPY FEE PAYMENT - AUGUST 2022 - SUPPLEMENTARY EXAMINATION
15-09-2022
2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಮರುಎಣಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ
COMMENCEMENT OF REVALUATION & RETOTALLING - AUGUST 2022 - SUPPLEMENTARY EXAMINATION
21-09-2022
2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಮರುಎಣಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
CLOSURE OF REVALUATION & RETOTALLING - AUGUST 2022 - SUPPLEMENTARY EXAMINATION - ONLINE APPLICATION
25-09-2022
2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಮರುಎಣಿಕೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
CLOSURE OF REVALUATION FEE PAYMENT - AUGUST 2022 - SUPPLEMENTARY EXAMINATION
25-09-2022
       ONLINE APPLICATION
       CIRCULAR