ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ
       KARNATAKA SCHOOL EXAMINATION AND ASSESSMENT BOARD       ೨೦೨೩ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್/ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 2ರ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಮರುಎಣಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ
         APPLICATION FOR PHOTO COPY, REVALUATION & RETOTALLING OF II PUC AUGUST/SEPTEMBER SUPPLEMENTARY EXAMINATION-2 2023ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು / Helpline Numbers
Sl.NoBANK NAMECONTACT NUMBER
1 KSEAB (FOR ALL GENERAL ISSUES) 080-23310075, 080-23310076
2 BANGALORE ONE (ONLY FOR PAYMENT RELATED ISSUES) 08049203888 , 8904085030
3 KARNATAKA ONE (ONLY FOR PAYMENT RELATED ISSUES) 08049203888 , 8904085030
4 UNION BANK(ONLY FOR PAYMENT RELATED ISSUES) 08022295289