ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ
       KARNATAKA SCHOOL EXAMINATION AND ASSESSMENT BOARD       ೨೦೨೩ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್/ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 2ರ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಮರುಎಣಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ
         APPLICATION FOR PHOTO COPY, REVALUATION & RETOTALLING OF II PUC AUGUST/SEPTEMBER SUPPLEMENTARY EXAMINATION-2 2023ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ / Calender of Events
ವಿವರಣೆ
Description
ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ 
Commencement Date
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
 Last Date
ಪಾವತಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
Last date for paymentDate
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ - 2ರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
APPLICATION FOR SCAN COPY OF II PUC SUPPLEMENTARY EXAMINATION - 2
12-09-2023 15-09-2023 15-09-2023
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ - 2ರ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮರುಎಣಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ
APPLICATION FOR REVALUATION & RETOTAL OF II PUC SUPPLEMENTARY EXAM - 2
16-09-2023 18-09-2023 18-09-2023
Bank Account Details 
       ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ Revaluation / ಮರು ಎಣಿಕೆ Retotaling Status 
Download ScannedCopy  
       ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿತಿ
APPLICATION STATUS
       ONLINE APPLICATION
       CIRCULAR