ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ
       KARNATAKA SCHOOL EXAMINATION AND ASSESSMENT BOARD       ೨೦೨೩ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್/ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 2ರ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಮರುಎಣಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ
         APPLICATION FOR PHOTO COPY, REVALUATION & RETOTALLING OF II PUC AUGUST/SEPTEMBER SUPPLEMENTARY EXAMINATION-2 2023

ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
REVALUATION APPLICATION


RE-VALUATION APPLICATION CLOSED

Note: Applying Re-Valuation Date from 16-09-2023 to 18-09-2023