ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ
       KARNATAKA SCHOOL EXAMINATION AND ASSESSMENT BOARD       ೨೦೨೩ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್/ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 2ರ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಮರುಎಣಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ
         APPLICATION FOR PHOTO COPY, REVALUATION & RETOTALLING OF II PUC AUGUST/SEPTEMBER SUPPLEMENTARY EXAMINATION-2 2023

ಮರುಎಣಿಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
RETOTALING APPLICATION


RE-TOTALING APPLICATION CLOSED

Note: Applying Re-Totaling Date from 16.09.2023 to 18.09.2023